Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện 1 over a plus 1 over b plus 1 over c less or equal than 16 open parentheses a plus b plus c close parentheses. Chứng minh rằng 1 over open parentheses a plus b plus square root of 2 open parentheses a plus c close parentheses end root close parentheses cubed plus 1 over open parentheses c plus b plus square root of 2 open parentheses a plus b close parentheses end root close parentheses cubed plus 1 over open parentheses a plus c plus square root of 2 open parentheses b plus c close parentheses end root close parentheses cubed less or equal than 8 over 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ,giá trị lớn nhất của bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG