Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện abc=1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện abc=1. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator 1 plus a cubed end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus b cubed end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus c cubed end fraction less or equal than open parentheses a plus b plus c close parentheses cubed over 18

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG