Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c=3. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a+b+c=3. Chứng minh rằng open parentheses fraction numerator a plus b over denominator c end fraction plus fraction numerator b plus c over denominator a end fraction plus fraction numerator c plus a over denominator b end fraction close parentheses squared greater or equal than 4 open parentheses a b plus b c plus c a close parentheses open parentheses 1 over a squared plus 1 over b squared plus 1 over c squared close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh cảu một tam giác, thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh: a 2 + bc b + c − a ​ ​ + b 2 + ca c + a − b ​ ​ + c 2 + ab a + b − c ​ ​ ≥ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG