Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=1 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng: fraction numerator a cubed over denominator left parenthesis 1 plus b right parenthesis left parenthesis 1 plus c right parenthesis end fraction plus fraction numerator b cubed over denominator left parenthesis 1 plus c right parenthesis left parenthesis 1 plus a right parenthesis end fraction plus fraction numerator c cubed over denominator left parenthesis 1 plus a right parenthesis left parenthesis 1 plus b right parenthesis end fraction greater or equal than 3 over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn abc = 1. chứng minh rằng:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG