Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương bất kì. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared plus b squared over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator c squared plus b squared over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator a squared plus c squared over denominator a plus c end fraction less or equal than fraction numerator 3 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator a plus b plus c end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chp a, b, c, y, x, z thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 x 2 + y 2 + z 2 ​ = a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ + c 2 z 2 ​ Chứng minh rằng x 2012 + y 2012 + z 2012 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG