Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực dương chứng minh a + 1 a ​ + b + 2 2 b ​ + c + 3 3 c ​ Z a + b + c + 6 6 ( a + b + c ) ​ .

 Cho a,b,c là các số thực dương chứng minh

.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức được viết lại dưới dạng a + 1 a ​ − 1 + b + 2 2 b ​ − 2 + c + 3 3 c ​ − 3 Z a + b + c + 6 6 ( a + b + c ) ​ − 6 Bất đẳng thức cuối luôn đúng. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a + 1 = 2 b + 2 ​ = 3 c + 3 ​

Bất đẳng thức được viết lại dưới dạng

Bất đẳng thức cuối luôn đúng. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG