Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b , c là các số thực dương tùy ý Chứng minh rằng:

Cho a, b , c là các số thực dương  tùy ý Chứng minh rằng: open parentheses a plus b plus c close parentheses open parentheses a b plus b c plus c a close parentheses less or equal than 9 over 8 open parentheses a plus b close parentheses open parentheses b plus c close parentheses open parentheses c plus a close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG