Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator square root of a b plus b squared end root end fraction plus fraction numerator b over denominator square root of b c plus c squared end root end fraction plus fraction numerator c over denominator square root of c a plus a squared end root end fraction greater or equal than fraction numerator 3 square root of 2 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c > 0. Chứng minh: a + b 1 ​ + b + c 1 ​ + c + a 1 ​ ≥ 3 a 2 + bc 2 a ​ + 3 b 2 + ca 2 b ​ + 3 c 2 + ab 2 c ​ (1)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG