Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 1 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 1. Chứng minh rằng: fraction numerator open parentheses b plus c minus a close parentheses squared over denominator a squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared end fraction plus fraction numerator open parentheses c plus a minus b close parentheses squared over denominator b squared plus open parentheses c plus a close parentheses squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus b minus c close parentheses squared over denominator c squared plus open parentheses a plus b close parentheses squared end fraction greater or equal than 3 over 5

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG