Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a squared plus b squared plus c squared equals 1Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator b squared plus c squared end fraction plus fraction numerator b over denominator c squared plus a squared end fraction plus fraction numerator c over denominator a squared plus b squared end fraction greater or equal than fraction numerator 3 square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG