Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc=1. Chứng minh rằng: fraction numerator b plus c over denominator square root of a end fraction plus fraction numerator c plus a over denominator square root of b end fraction plus fraction numerator a plus b over denominator square root of c end fraction greater or equal than square root of a plus square root of b plus square root of c plus 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho tập hợp A gồm 31 phần tử và dãy gồm m tập con của A thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau i) Mỗi tập thuộc dãy có ít nhất hai phần tử ii) Nếu hai tập thuộc dãy có chung nhau ít nhất hai phần tử...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG