Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca=5. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca=5. Chứng minh rằng: 3 a squared plus 3 b squared plus c squared greater or equal than 10

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG