Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca = 1. Chứng minh rằng: open parentheses 1 plus a b close parentheses squared over open parentheses 1 minus a b close parentheses squared plus open parentheses 1 plus b c close parentheses squared over open parentheses 1 minus b c close parentheses squared plus open parentheses 1 plus a c close parentheses squared over open parentheses 1 minus a c close parentheses squared greater or equal than 12

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực dươngx,y,zthỏa mãn điều kiệnx+y+z=1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG