Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng:

Cho  a, b, c là các  số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a plus 1 over denominator b squared plus 1 end fraction plus fraction numerator b plus 1 over denominator c squared plus 1 end fraction plus fraction numerator c plus 1 over denominator a squared plus 1 end fraction greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG