Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn square root of a plus square root of b plus square root of c equals 1. Chứng minh rằng fraction numerator a squared plus b c over denominator a square root of b plus c end root end fraction plus fraction numerator b squared plus a c over denominator b square root of a plus c end root end fraction plus fraction numerator c squared plus a b over denominator a square root of b plus a end root end fraction greater or equal than square root of 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh 2 ( a 2 + 1 ) ( b 2 + 1 ) ( c 2 + 1 ) ≥ ( a + 1 ) ( b + 1 ) ( c + 1 ) ( abc + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG