Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng: open parentheses fraction numerator a over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator b over denominator c plus a end fraction plus fraction numerator c over denominator a plus b end fraction close parentheses squared plus fraction numerator 14 a b c over denominator open parentheses a plus b close parentheses open parentheses b plus c close parentheses open parentheses c plus a close parentheses end fraction greater or equal than 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: a 3 + ( b + c ) 3 a 3 ​ ​ + b 3 + ( c + a ) 3 b 3 ​ ​ + c 3 + ( a + b ) 3 c 3 ​ ​ ≥ 1 , ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG