Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a + b + c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator open parentheses a plus 1 close parentheses squared open parentheses 1 plus b close parentheses squared over denominator 1 plus c squared end fraction plus fraction numerator open parentheses 1 plus b close parentheses squared open parentheses 1 plus c close parentheses squared over denominator 1 plus a squared end fraction plus fraction numerator open parentheses 1 plus c close parentheses squared open parentheses 1 plus a close parentheses squared over denominator 1 plus b squared end fraction greater or equal than 24

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG