Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Choa, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator 5 a cubed minus b cubed over denominator a b plus 3 a squared end fraction plus fraction numerator 5 b cubed minus c cubed over denominator b c plus 3 b squared end fraction plus fraction numerator 5 c cubed minus a cubed over denominator c a plus 3 c squared end fraction less or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu 0 < a < 1thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG