Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng: 1 over open parentheses a plus 1 close parentheses squared plus 1 over open parentheses b plus 1 close parentheses squared plus 1 over open parentheses c plus 1 close parentheses squared plus fraction numerator 1 over denominator a plus b plus c plus 1 end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Biểu thức , với mọi giá trị của a, b, c > 0. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG