Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+2b+3c=14. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+2b+3c=14. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P equals a squared plus b squared plus c squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng ∀ a , b , c ≥ 0 ta có bất đẳng thức sau luôn đúng: S = 5 a 5 + b 5 ​ + 5 b 5 + c 5 ​ + 5 c 5 + a 5 ​ ≥ 5 2 ​ ( a + b + c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG