Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 3. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator 2 minus a end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 minus b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 2 minus c end fraction greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực a, b, c không âm, khác 1 và thỏa mãn a + b + c = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a + b c 1 ​ + b + a c 1 ​ + ( a + b ) ( 4 + 5 c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG