Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương sao thỏa mãn 4a+9b+16c=49. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương sao thỏa mãn 4a+9b+16c=49. Chứng minh rằng: 1 over a plus 25 over b plus 64 over c greater or equal than 49

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Với a, b là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = ( a + b ) ( a 2 − ab + 2 b 2 ​ 1 ​ + b 2 − ab + 2 a 2 ​ 1 ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG