Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3 . Chứng minh rằng:

Cho  a, b, c là các  số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared over denominator a plus 2 b cubed end fraction plus fraction numerator b squared over denominator b plus 2 c cubed end fraction plus fraction numerator c squared over denominator c plus 2 a cubed end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh cảu một tam giác, thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh: a 2 + bc b + c − a ​ ​ + b 2 + ca c + a − b ​ ​ + c 2 + ab a + b − c ​ ​ ≥ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG