Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng: a squared plus b squared plus c squared plus a plus b plus c greater or equal than 2 open parentheses a b plus b c plus c a close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ? A. Bất phương trình có tập nghiệm là khi và B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm C. Bất phương trình vô nghiệm khi và D. Bất phương...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG