Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=3. Chứng minh rằng: 2 open parentheses a b plus b c plus c a close parentheses plus fraction numerator 1 over denominator a b end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b c end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c a end fraction greater or equal than 9

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a>b, c>d thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG