Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực bất kì thỏa mãn điều kiện: a + b + c = 2 vàa 3 + b 3 + c 3 - 3abc = 2. Gọi M là số lớn nhất và m là số nhỏ nhất trong ba số a, b,c. Chứng minh rằng:

 Cho a, b, c là các số thực bất kì thỏa mãn điều kiện:

a + b + c = 2 và a3 + b3 + c3 - 3abc = 2.

Gọi M là số lớn nhất và m là số nhỏ nhất trong ba số a, b,c. Chứng minh rằng: M minus m less or equal than fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng hàm số sau có tập xác định là R với mọi giá trị của m.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG