Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực bất kì. Chứng minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳnthức sau đây là đúng: a 2 + b 2 2bc ; b 2 + c 2 2ca; c 2 + a 2 2ab

 Cho a, b, c là các số thực bất kì. Chứng minh rằng có ít nhất một trong các bất đẳn thức sau đây là đúng: a2 + b2 greater or equal than 2bc ; b2 + c2 greater or equal than 2ca;  c2 + a2 greater or equal than 2ab
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn a+ b+ c= 6 . Chứng minh rằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG