Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực bất kì. Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + e 2 a (b + c + d + e)

Cho a, b, c là các số thực bất kì. Chứng minh rằng:

a2 + b2 + c2 + d2 + e2 greater or equal than a (b + c + d + e)
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh cảu một tam giác, thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh: a 2 + bc b + c − a ​ ​ + b 2 + ca c + a − b ​ ​ + c 2 + ab a + b − c ​ ​ ≥ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG