Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thỏa mãn điều kiện a = b + c. Khi đó A. B. C. D.

Cho a, b, c là các số thỏa mãn điều kiện a = b + c. Khi đó 

A. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator a plus b over denominator a plus c end fraction

B. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator a plus c over denominator a plus b end fraction

C. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator b plus c over denominator a plus b end fraction

D. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator b plus c over denominator a plus c end fraction

  1. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator a plus b over denominator a plus c end fraction

  2. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator a plus c over denominator a plus b end fraction

  3. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator b plus c over denominator a plus b end fraction 

  4. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator b plus c over denominator a plus c end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có a 3 + b 3 = (a + b)(a 2 – ab + b 2 ) mà a = b + c nên a 3 + b 3 = (a + b)(a 2 – ab + b 2 ) = (a + b)[(b + c) 2 – (b + c)b + b 2 ] = (a + b)(b 2 + 2bc + c 2 – b 2 – bc + b 2 ) = (a + b)(b 2 + bc + c 2 ) Tương tự ta có a 3 + c 3 = (a + c)(a 2 – ac + c 2 ) = (a + c)[(b + c) 2 – (b + c)c + c 2 ] = (a + c)(b 2 + 2bc + c 2 – c 2 – bc + c 2 ) = (a + c)(b 2 + bc + c 2 ) Từ đó ta có Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Ta có a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2) mà a = b + c nên

a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)

= (a + b)[(b + c)2 – (b + c)b + b2]

= (a + b)(b2 + 2bc + c2 – b2 – bc + b2)

= (a + b)(b2 + bc + c2)

Tương tự ta có

a3 + c3 = (a + c)(a2 – ac + c2)

= (a + c)[(b + c)2 – (b + c)c + c2]

= (a + c)(b2 + 2bc + c2 – c2 – bc + c2)

= (a + c)(b2 + bc + c2)

Từ đó ta có Trắc nghiệm Những hằng đẳng thức đáng nhớ có đáp án (phần 2)

Đáp án cần chọn là: A. fraction numerator a cubed plus b cubed over denominator a cubed plus c cubed end fraction equals fraction numerator a plus b over denominator a plus c end fraction

1

Câu hỏi tương tự

23. Chứng minh rằng hiệu sau đây là một số gồm toàn các chữ số như nhau: 777 8 2 − 222 3 2 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG