Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn .Chứng minh rằng: a c và b c

Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn  a squared plus b squared equals c squared open parentheses 1 plus a b close parentheses . Chứng minh rằng:  agreater or equal than c và b greater or equal than c
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG