Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương và a  = 1 . Mệnh đề nào sau đây sai ?

Cho a, b, c là các số dương và . Mệnh đề nào sau đây sai ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Không tồn tại công thức: lo g a ​ ( b + c ) = lo g a ​ b . lo g a ​ c

Chọn B

Không tồn tại công thức: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho là các số thực tùy ý. Hình vẽ dưới đây là đồ thị của ba hàm số , và với và . Khẳng định nào sau đây đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG