Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab+bc+ca = 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab+bc+ca = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a squared plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared plus 2 end fraction less or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c, d > 0 thỏa mãn ab + bc + cd + da = 1. Chứng minh: S = b + c + d a 3 ​ + c + d + a b 3 ​ + d + a + b c 3 ​ + a + b + c d 3 ​ ≥ 3 1 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG