Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a over denominator square root of b end fraction plus fraction numerator b over denominator square root of c end fraction plus fraction numerator a over denominator square root of a end fraction greater or equal than a plus b plus c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 4 số dương a, b, c, d. CHứng minh rằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG