Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a squared minus a plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b squared minus b plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c squared minus c plus 1 end fraction less or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = ( b + c − a ) ( c + a − b ) ( a + b − c ) ab c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG