Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared over denominator 2 a plus 1 end fraction plus fraction numerator b squared over denominator 2 b plus 1 end fraction plus fraction numerator c squared over denominator 2 c plus 1 end fraction less or equal than fraction numerator a squared plus b squared plus c squared over denominator square root of a squared plus b squared plus c squared plus 6 end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG