Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab+bc+ca=2abc. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab+bc+ca=2abc. Chứng minh rằng: fraction numerator 1 over denominator a open parentheses 2 a minus 1 close parentheses squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator b open parentheses 2 b minus 1 close parentheses squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator c open parentheses 2 c minus 1 close parentheses squared end fraction greater or equal than 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình x 2 − 5 x + 6 ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG