Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab+bc+ca= 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn ab+bc+ca= 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared over denominator square root of b cubed plus 8 end root end fraction plus fraction numerator b squared over denominator square root of c cubed plus 8 end root end fraction plus fraction numerator c squared over denominator square root of a cubed plus 8 end root end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c = a ​ + b ​ + c ​ = 2 Chứng minh rằng: 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​ . ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG