Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 1. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared over denominator b plus c end fraction plus fraction numerator b squared over denominator c plus a end fraction plus fraction numerator c squared over denominator a plus b end fraction greater or equal than fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

3

Câu hỏi tương tự

Cho số thực a > 1 Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a + a − 1 4 ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG