Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a+b+c 3. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a+b+cgreater or equal than3. Chứng minh rằng: fraction numerator a cubed over denominator a plus square root of b c end root end fraction plus fraction numerator b cubed over denominator b plus square root of c a end root end fraction plus fraction numerator c cubed over denominator c plus square root of a b end root end fraction greater or equal than 3 over 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = ( b + c − a ) ( c + a − b ) ( a + b − c ) ab c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG