Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a squared plus b squared plus c squared equals 3. Chứng minh rằng: fraction numerator a squared over denominator 1 plus a b plus b c end fraction plus fraction numerator b squared over denominator 1 plus b c plus c a end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 1 plus c a plus a b end fraction greater or equal than 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với a, b là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = ( a + b ) ( a 2 − ab + 2 b 2 ​ 1 ​ + b 2 − ab + 2 a 2 ​ 1 ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG