Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a+b+c+ab+bc+ca = 6. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn a+b+c+ab+bc+ca = 6. Chứng minh rằng: a cubed over b plus b cubed over c plus c cubed over a greater or equal than a squared plus b squared plus c squared greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ? A. Bất phương trình có tập nghiệm là khi và B. Bất phương trình bậc nhất một ẩn luôn có nghiệm C. Bất phương trình vô nghiệm khi và D. Bất phương...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG