Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số dương, a  = 1 . Đẳng thức nào sau đây đúng?

Cho a,b,c  là các số dương, . Đẳng thức nào sau đây đúng?
 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo lý thuyết ta có lo g a ​ ( c b ​ ) = lo g a ​ ( b ) − lo g a ​ ( c )

Theo lý thuyết ta có 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau: Hàm số y = f ( x ) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG