Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3 . Chứng minh rằng :

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a+b+c = 3. Chứng minh rằng : 1 over a squared plus 1 over b squared plus 1 over c squared greater or equal than a squared plus b squared plus c squared

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh 2 ( a 2 + 1 ) ( b 2 + 1 ) ( c 2 + 1 ) ≥ ( a + 1 ) ( b + 1 ) ( c + 1 ) ( abc + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG