Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c = a ​ + b ​ + c ​ = 2 Chứng minh rằng: 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​ . ​

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn 

Chứng minh rằng:

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt x = a ​ , y = b ​ , z = c ​ thì x 2 + y 2 + z 2 = x + y + z = 2 Suy ra Do đó 1 + a = x y + yz + z x + x 2 = ( x + y ) ( x + z ) 1 + b = x y + yz + z x + y 2 = ( y + z ) ( y + x ) 1 + c = x y + yz + z x + z 2 = ( z + x ) ( z + y ) ​ Vì vậy 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( x + y ) ( x + z ) x ​ + ( y + z ) ( y + x ) y ​ + ( z + x ) ( z + y ) z ​ = ( x + y ) ( y + z ) ( z + x ) x ( y + z ) + y ( z + x ) + z ( x + y ) ​ = ( x + y ) ( y + z ) ( z + x ) 2 ( x y + yz + z x ) ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​

Đặt  thì 

Suy ra 

2 left parenthesis x y plus y z plus z x right parenthesis equals left parenthesis x plus y plus z right parenthesis squared minus open parentheses x squared plus y squared plus z squared close parentheses equals 2 squared minus 2 equals 2 not stretchy rightwards double arrow x y plus y z plus z equals 1.

Do đó 

Vì vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Chp a, b, c, y, x, z thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 x 2 + y 2 + z 2 ​ = a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ + c 2 z 2 ​ Chứng minh rằng x 2012 + y 2012 + z 2012 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG