Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là ba số thực dương.Chứng minh rằng x 2 + yz 2 ​ + y 2 + x z 2 ​ + z 2 + x y 2 ​ ≤ x yz x + y + z ​

Cho a,b,c là ba số thực dương. Chứng minh rằng 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x 2 + yz ≥ 2 x 2 yz ​ = 2 x yz ​ y 2 + x z ≥ 2 y 2 x z ​ = 2 y x z ​ z 2 + x y ≥ 2 z 2 x y ​ = 2 z x y ​ Do đó x 2 + yz 2 ​ + y 2 + x z 2 ​ + z 2 + x y 2 ​ ≤ x yz ​ 1 ​ + y x z ​ 1 ​ + z x y ​ 1 ​ = x yz x y ​ + yz ​ + z x ​ ​ ≤ x yz 2 x + y ​ + 2 y + z ​ + 2 z + x ​ ​ = x yz x + y + z ​ Dấu bằng xảy ra khi x = y = z

Ta có: 

Do đó 

Dấu bằng xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho △ MNP vuông cân tại M . Trên cạnh NP lấy các điểm E,F sao cho NE = EF = FP . Qua E và F kẻ các đường vuông góc với NP , chúng cắt MN,MP lần lượt tại G,H . Tứ giác EGHF là hình gì?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG