Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là ba số thực bất kì thỏa mãn các điều kiện sau: abc = 2015 3 và ab + bc + ca < 2015(a + b + c). Chứng minh rằng trong ba số a, b, c đó có đúng một số lớn hơn 2015.

Cho a, b, c là ba số thực bất kì thỏa mãn các điều kiện sau: abc = 20153 và

ab + bc + ca < 2015(a + b + c). Chứng minh rằng trong ba số a, b, c đó có đúng một số lớn hơn 2015.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là các số thực dương. Chứng minh rằng 3 x 2 + y 2 x 5 + y 5 ​ ​ ≥ 2 x + y ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG