Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn: và . Tìm GTNN của biểu thức

Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn: a plus b minus c greater or equal than 0 comma space b plus c minus a greater or equal than 0 comma space c plus a minus b greater or equal than 0 và open parentheses a plus b plus c close parentheses squared equals 4 open parentheses a b plus b c plus c a minus 1 close parentheses. Tìm GTNN của biểu thức

S equals square root of fraction numerator a plus b over denominator c end fraction minus 1 end root plus square root of fraction numerator c plus b over denominator a end fraction minus 1 end root plus square root of fraction numerator a plus c over denominator b end fraction minus 1 end root plus fraction numerator 2 square root of 2 over denominator square root of a squared plus b squared plus c squared minus 2 end root end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh cảu một tam giác, thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh: a 2 + bc b + c − a ​ ​ + b 2 + ca c + a − b ​ ​ + c 2 + ab a + b − c ​ ​ ≥ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG