Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Tìm giá trị nhỏ nhất của Q = ( b + c − a ) ( c + a − b ) ( a + b − c ) ab c ​

Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác.

Tìm giá trị nhỏ nhất của 

R. Robo.Ctvx28

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ( b + c − a ) ( c + a − b ) ​ ≤ 2 1 ​ ( b + c − a + c + a − b ) = c Tương tự: ( c + a − b ) ( a + b − c ) ​ ≤ a , ( a + b − c ) ( b + c − a ) ​ ≤ b Suy ra Q = ( b + c − a ) ( c + a − b ) ( a + b − c ) ab c ​ ≥ 1 Giá trị nhỏ nhất của Q là 1. Khi đó a = b = c

Ta có 

Tương tự: 

Suy ra 

Giá trị nhỏ nhất của Q là 1. Khi đó 

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn đẳng thức ab + b c + c a = 1 .Chứng minh rằng 2 ab c ( a + b + c ) ≤ 9 5 ​ + a 4 b 2 + b 4 c 2 + c 4 a 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG