Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c dương thỏa mãn: ab + b c + c a + ab c = 4 . Chứng minh rằng: a + 2 1 ​ + b + 2 1 ​ + c + 2 1 ​ = 1

Cho a, b, c dương thỏa mãn: .

Chứng minh rằng: 

R. Roboctvx75

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Đẳng thức cuối cùng đúng theo giả thiết, các phép biến đổi là tương đương, do đó đẳng thức đã cho được chứng minh.

Ta có:
fraction numerator 1 over denominator straight a plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator straight b plus 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator straight c plus 2 end fraction equals 1 not stretchy left right double arrow left parenthesis straight b plus 2 right parenthesis left parenthesis straight c plus 2 right parenthesis plus left parenthesis straight a plus 2 right parenthesis left parenthesis straight c plus 2 right parenthesis plus left parenthesis straight b plus 2 right parenthesis left parenthesis straight a plus 2 right parenthesis equals left parenthesis straight a plus 2 right parenthesis left parenthesis straight b plus 2 right parenthesis left parenthesis straight c plus 2 right parenthesis not stretchy left right double arrow ab plus bc plus ca plus 4 left parenthesis straight a plus straight b plus straight c right parenthesis plus 12 equals abc plus 2 left parenthesis ab plus bc plus ca right parenthesis plus 4 left parenthesis straight a plus straight b plus straight c right parenthesis plus 8 not stretchy left right double arrow 4 equals abc plus ab plus bc plus ca

Đẳng thức cuối cùng đúng theo giả thiết, các phép biến đổi là tương đương, do đó đẳng thức đã cho được chứng minh.

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: 2 ( a 2 + b 2 + c 2 ) + abc + 8 ≥ 5 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG