Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c,d là các số thực thỏa mãn a + d =b + c. Chứng minh rằng: Nếu tồn tại số thực m sao cho thì với mọi x R ta luôn có: (x - a)(x - b)(x - c)(x - d) + m 2 0

Cho a, b, c, d là các số thực thỏa mãn a + d = b + c. Chứng minh rằng: Nếu tồn tại số thực m sao cho 2 m greater than open vertical bar a d minus b c close vertical bar  thì với mọi x element of R ta luôn có:

 (x - a)(x - b)(x - c)(x - d) + m2 greater or equal than0

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG